Update Vijfsterren Logistiek: koers 2022-2023

Vijfsterren Logistiek gaat een nieuwe (strategische) periode in met een hernieuwde koers en fris team om de logistiek duurzaam te verankeren in Noordoost-Brabant.
Op deze pagina houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Juni 2022
Achter de schermen zijn we hard aan het werk om de nieuwe koers vorm te geven. De positionering voor 2022-2023 is bepaald, de eerste activiteiten zijn gepland, per 1 juli is het bestuur aangesteld en het team gaat vol enthousiasme verder aan de slag.

Positionering
Vijfsterren Logistiek zorgt voor versterking van de logistieke bedrijvigheid in de regio (Noord)Oost-Brabant door te verbinden, te inspireren en te ontwikkelen. Vijfsterren Logistiek biedt meerwaarde door organisaties en kansen aan elkaar te koppelen en de juiste verbindingen te leggen tussen informatie en de behoefte van aangesloten bedrijven, organisaties en de regio. De voornaamste thema’s waar we ons op richten zijn:
• Arbeidsmarkt: werving van werknemers, duurzame inzetbaarheid, leiderschap
• Data & digitalisering: robotisering / automation, digitale processen, BI & reporting
• Verduurzaming & energietransitie: zelfvoorzienende bedrijfsomgeving, alternatieve brandstoffen
• Vestigingsklimaat: uitbreidingsmogelijkheden, huisvesting arbeidsmigranten
• Bereikbaarheid: nieuwe infrastructuur, mobiliteitsoplossingen, multimodaal transport

We richten ons hierbij vooral op in de regio gevestigde logistieke bedrijven of bedrijven met aan de logistiek gerelateerde activiteiten. We maken hierbij ook uitdrukkelijk de verbinding met de agrifood sector, die sterk vertegenwoordigd is in de regio Noordoost-Brabant. Met onze acties en activiteiten willen we niet alleen directeuren van bedrijven bereiken, maar juist ook operationeel, HR en ICT verantwoordelijken.

Verbinden, inspireren en ontwikkelen
Vijfsterren Logistiek verbindt. Wij zorgen er voor dat relevante kennis over belangrijke thema’s, ontwikkelingen, projecten en subsidies bij de aangesloten bedrijven terecht komt via mailings, nieuwsbrieven en in gesprekken. We zorgen ook voor ontmoetingen: we organiseren netwerkbijeenkomsten, faciliteren kennistafels voor werknemers op de relevante thema’s, gaan in gesprek met directeuren over de belangrijkste vestigingsfactoren voor logistieke bedrijven in de regio en delen andere relevante agenda’s en kennis. Daarnaast is Vijfsteren Logistiek de schakel tussen de informatie over ontwikkelingen in de markt, individuele bedrijven, gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden (o.a. AgriFood Capital), onderwijsinstellingen en provinciale netwerken zoals LCB (Logistics Community Brabant) en MCA (Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant).

Vijfsterren Logistiek inspireert ondernemers op basis van nieuwe ontwikkelingen in de markt en goede voorbeelden van ondernemerschap. We delen innovaties op het gebied van data en duurzaamheid, inspireren door samen oplossingen te zoeken voor de krapte op de arbeidsmarkt en stimuleren collega-ondernemers om actief te worden om met en voor elkaar een zo goed mogelijk vestigingsklimaat met de juiste randvoorwaarden om te kunnen blijven ondernemen in de regio vorm te geven.

Op basis van behoefte stimuleren we innovaties, delen we kennis, creëren we samenwerking en ontwikkelen we de juiste randvoorwaarden om als individueel bedrijf en als collectief van logistieke bedrijven competitief te worden en/of te blijven. 

Activiteiten
Voor juli 2022 t/m januari 2023 willen we tenminste 3 inhoudelijke sessies en 2 netwerkevents organiseren.

Er staan 3 kleinschalige themagerichte kennisevents op de planning; we willen hiermee kennis delen en bedrijven samen brengen. Deze event kunnen leiden tot kennistafels;
6 oktober 2022: Elektrificeren – Verduurzaming
13 oktober 2022: Digitalisering – Robotics, bij Vetipak
• 30 november 2022: Arbeidsmarkt – Duurzame Inzetbaarheid

En 2 grotere netwerkevents;
17 november 2022: Bijeenkomst om de nieuwe koers en het bestuur VSL voor te stellen
19 januari 2023: Nieuwjaarsborrel voor de leden en sponsoren

Meer informatie en aansluiten
Wil je meer informatie of ben je geïnteresseerd om aan te sluiten bij Vijfsterren Logistiek? Neem dan contact op met Nicolien Hendrickx via nicolienhendrickx@vijfsterrenlogistiek.nl of 06-53947916.
En houd onze website, mailings en social media in de gaten voor het laatste nieuws.


Mei 2022

Per 1 april 2022 is er al een en ander veranderd in de organisatie; Berend Jan Schuring is afgetreden als voorzitter en opgevolgd door Roel Megens, hij vormt samen met de huidige bestuursleden Rien Geurts en Michel van Dijk, tijdelijk aangevuld met Karel de Jong, het bestuur.
Het uitvoerende team bestaat uit Nicolien Hendrickx, die de rol van Programma Manager overneemt van Pieter Keeris, Jos van Asten (financieel beheer/overall management) en Marjolein van Gaalen (communicatie).
We willen Berend Jan en Pieter enorm bedanken voor hun werk en enthousiaste inzet afgelopen jaren.

Vijfsterren Logistiek en de logistieke platforms (Oss, ’s-Hertogenbosch en Noordoost Brabant) zijn sterk met elkaar verbonden door gezamenlijke activiteiten, de gemeenschappelijke thema’s arbeidsmarkt, digitalisering en duurzaamheid, maar ook organisatorisch/bestuurlijk en financieel. En ook in de toekomst staat een optimale samenwerking tussen Vijfsterren Logistiek en (de leden van de) logistieke platforms voorop.

De komende periode zal de aangepaste koers van Vijfsterren Logistiek verder uitgewerkt worden. Het doel en de ambitie van Vijfsterren Logistiek is en blijft versterking van de logistieke sector in de regio Noordoost-Brabant. Daaraan verandert dus niets. Dit doen we op het gebied van:
• Samenwerking en kennisdeling
• Nieuwe thema’s, activiteiten, subsidies en kansen onder de aandacht te brengen
• Binnen de bestaande thema’s (arbeidsmarkt, digitalisering en duurzaamheid) de logistiek sterker te positioneren en meer trekkracht te organiseren

Rollen voor Vijfsterren Logistiek:
Aanjagen, initiëren, faciliteren, lobby (aansluiten bij bestaande lobby-activiteiten).

Uitgangspunten:
Haal en breng functie; met elkaar en voor elkaar, gedreven door ondernemers.

Voor wie is Vijfsterren Logistiek:
Werkgevers in de logistiek in Noordoost Brabant, waaronder verladers, vervoerders, logistieke dienstverleners en uitzendbureaus, die ervan overtuigd zijn dat gezamenlijk in de regio meer bereikt kan worden dan alleen.

Met wie werkt Vijfsterren Logistiek samen:
Overheden, organisaties, opleiders en onderwijsinstellingen

Waar staat Vijfsterren Logistiek voor:
Samen slimmer en sterker!

En hoe ziet dat er dan concreet uit?
• Rondom digitalisering staan de volgende events op de kalender: op 10 mei een online check-in Digitalisering (met de digitale vrachtbrief en BI & reporting als focus) en op 23 mei een bijeenkomst over de wereld van Augmented, Virtual & Mixed reality bij Enversed in Eindhoven. Daarnaast is er op 13 oktober een kijkje in de keuken bij Vetipak
• Er komt een uitbreiding van de kennistafels, ook op de thema’s verduurzaming en digitalisering
• We gaan actief in gesprek met de partners over de toekomst
• We richten een Logistics Board op waarin 2x per jaar in een andere setting over relevante onderwerpen die grenzen aan logistieke bereikbaarheid worden besproken, zoals bereikbaarheid, huisvesting van arbeidsmigranten, samenwerking met andere sectoren, ruimte voor (door)ontwikkeling van logistieke bedrijven in de regio
• We zoeken de samenwerking met Logistiekelingen, om de sector logistiek binnen onze regio het podium te geven dat het verdient en jonge mensen naar onze sector toe te trekken
• Bedrijven bezoeken en in de spotlight zetten
• Actiever contact/samenwerking zoeken met LCB, Rewin, Midpoint Brabant en Supply Chain Platform Zuidoost Brabant
• Profilering van de regio op voor logistieke bedrijven relevante thema’s
• Events en ontmoetingen
• Actuele informatie over subsidiemogelijkheden
• En nog veel meer…

Er is de afgelopen jaren al behoorlijk wat bereikt en logistiek in Noordoost Brabant heeft een positie op de diverse agenda’s. Dat die positie ook versterkt wordt of überhaupt gehandhaafd kan blijven is niet vanzelfsprekend. Toekomstgericht samenwerken en optrekken voor behoud en versterking van de logistieke sector in de regio is daarom dus essentieel.


Vijfsterren Logistiek is in 2016 opgericht door de logistieke platforms uit Oss (LPO), ’s-Hertogenbosch (LPsH) en Uden-Veghel-Cuijk (LPNoB) met als doel versterking van het logistieke vestigingsklimaat in Noordoost-Brabant. Financieel ondersteund door de gemeenten Oss, ’s-Hertogenbosch, Meierijstad, Cuijk en de Rabobank.

We kijken terug op een succesvolle periode met interessante programma’s en activiteiten uitgevoerd voor de aangesloten bedrijven, partners en andere instellingen. Veel van de beoogde doelen zijn ondertussen behaald.
Actuele ontwikkelingen in de markt (schaarse arbeidsmarkt, energietransitie, digitalisering), een nieuwe strategische periode (2022-2023) en enkele personele wisselingen, zijn de aanleiding voor deze update.