Mechaniseren/Robotiseren


Mechaniseren/Robotiseren biedt steeds meer kansen voor bedrijven. Je vindt robots ze al lang niet meer alleen in de auto-industrie met een hek eromheen. Cobots, robotarmen, zelfrijdende voertuigen… robots werken steeds meer samen met mensen en vergroten de productiecapaciteit.

Kennistafel Robotisering

De Kennistafels zijn samenwerkingssessies tussen verschillende leden van Vijfsterren Logistiek. Op die manier bundelen de diverse logistieke platformen van Noordoost-Brabant de krachten en denken ze samen na over innovatie.
De samenwerking binnen de Kennistafels biedt een waardevolle uitwisseling van informatie. Het is interessant om de systemen die we gebruiken naast elkaar te leggen en met elkaar te toetsen waar we naartoe willen. Waar liggen knelpunten en hoe kunnen we er samen voor zorgen dat hier oplossingen voor komen.

Stappen gezet:

 • Van onbewust naar bewust onbekwaam
 • Diverse leden willen samen experimenteren
 • Yaskawa biedt hiertoe middelen aan

Concrete zaken waarop wordt ingezet in 2020:

 • Inspiratiesessie Robotica op 27 januari 2020 in Logistics House. Georganiseerd door Vijfsterren Logistiek & MKB Robotiseert (= Holland Robotica, VNO-NCW en Fontys Eindhoven)

Deelnemende organisaties:

 • Kennis Transport & Logistiek
 • Yaskawa
 • NSK
 • Chain Logistics
 • Sligro
 • Lekkerland
 • TGN Fritom

Meer informatie

Hier volgt een bundeling van het aanbod van verschillende organisaties omtrent Mechaniseren/Robotiseren, van Europees tot Regionaal niveau. Klik op de + om verder te lezen.

EU-niveau:

Europese commissie
Op de site van de Europese commissie komen regelmatig nieuwe subsidies, leningen en aanbestedingen beschikbaar. Momenteel is er geen subsidie beschikbaar voor digitalisering, maar de mogelijkheid is er dat deze wel beschikbaar komt in de toekomst. Voor de meest actuele informatie wordt aangeraden om de site te bezoeken via https://ec.europa.eu/info/funding-tenders_nl. (Europese Commissie)

agROBOfood
De Wageningen Universiteit & Research heeft de leiding gekregen over het EU-project agROBOfood. Binnen dit project kan zestien miljoen euro aan subsidie vrijgegeven worden. Het project onderzoekt hoe de productiviteit van agrifood met behulp van robotica vergroot kan worden. Bedrijven in heel Europa worden bij het toepassen van door robotica gedreven innovaties in agrifood en bedrijfsprocessen ondersteund vanuit het agROBOfood-project. De kern van het project zijn innovatie-experimenten die door de Digital Innovation Hubs georganiseerd en gecontroleerd worden. De eerste experimenten worden in zeven regionale clusters uitgevoerd en laten robotica in agrifood zien, zijn dupliceerbaar en kunnen Europabreed toegepast worden.

Momenteel is er een Open Call waar bedrijven zich kunnen aanmelden om subsidie te ontvangen voor innovatie experimenten in de richting van robotisering en mechanisering. Hieronder vallen onder anderen agrifood robotisering voor de productie van gewassen, robotisering in de etenswaren supply chain en robotisering in de vee-industrie. De Open Call richt zich op het ondersteunen van met name kleine en middelgrote bedrijven of startups; het verbeteren van de Europese automatiseringsindustrie in de robotisering en mechanisering in de agrifood sector; en het mobiliseren van private subsidies die de opschaling van robotisering en digitalisering in de agrifood sector willen subsidiëren.

Binnen de eerste Open Call is er plaats voor ongeveer zes projecten die elk tussen de €300.000 en €500.000 kosten. Elk project moet tussen de twee en vijf partners hebben die elk een budget hebben tussen de €50.000 en €300.000. Het coördinerend bedrijf moet in bezit zijn van een geldig VAT-nummer. Daarnaast kan er alleen subsidie aangevraagd worden voor de onderdelen van het project die nog niet uitgevoerd zijn. Voor de eerste Open Call kunnen projecten ingediend worden tot 1 september 2020. De ingediende projecten zullen worden geëvalueerd en geselecteerd in de periode van september tot en met oktober 2020. Meer informatie over de subsidie is te vinden via https://agrobofood.eu/wp-content/uploads/2020/05/Call-Fiche-OC1-v3.pdf. (Wageningen University & Research, 2020) (European Commision, 2020)

SME support programme COTEMACO
Via het SME support programme COTEMACO worden kleine en middelgrote bedrijven uit de automotive en agrifood sectoren gestimuleerd via zogenoemde field labs. Deze field labs zijn in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, België en Duitsland en laten de belangrijke productiestappen zien die nodig zijn om de hedendaagse lage sectorbewustzijn en kenniskloof aan te pakken. De field labs zijn erom kennis te delen over verschillende productietaken, zoals handling en laden/lossen. Cobots worden dichterbij de eindgebruikers in kleine en middelgrote bedrijven gebracht door middel van tests en interacties in de relevante industriële condities door het management van de bedrijven en andere regionale stakeholders.

COTEMACO is daarnaast ook bezig met het implementeren van samenwerkende robots door middel van internationale samenwerking. Hierdoor zal vijfhonderd miljoen regionale omzet en meer dan 1250 North-West Europe fabrieksbanen behouden worden en zal er vijftig miljoen meer omzet en meer dan 125 nieuwe banen gecreëerd worden. Door het dupliceren van het project over andere sectoren en regio’s zullen field labs over een langere periode duurzaam gefinancierd kunnen worden. In totaal is het budget van dit project 3,88 miljoen euro waarvan 2,33 miljoen wordt gefinancierd door Interreg North-West Europe. Meer informatie over het COTEMACO support programme is te vinden op https://robot-hub.org/cotemaco/. (Robot-Hub, sd) (Robot-Hub, sd)


Nationaal niveau:

Topconsortium voor Kennis en Innovatie Logistiek (TKI)
Binnen de call voor de TKI-toeslag is er plaats voor projecten die bijdragen aan de duurzame logistiek en projecten die het structurele tekort aan personeel aanpakken. Een mogelijke optie hiervoor is het mechaniseren of robotiseren van de bedrijfsprocessen. Hierdoor zal er binnen het bedrijf hoogstwaarschijnlijk minder verspilling plaats vinden en is er minder personeel nodig om de bedrijfsprocessen uit te voeren.

Het is voor de TKI-toeslag van belang dat er een samenwerkingsverband is tussen minimaal twee bedrijven en één kennisinstelling om het project uit te voeren. Met deze financiering wordt bij voorkeur geen fundamenteel onderzoek met TKI-toeslag gefinancierd. Het subsidiebedrag zal indien het project goedgekeurd wordt in één keer worden uitgegeven door TKI. Ook is het van belang dat het project start nadat de toeslag is aangevraagd.

Binnen de call van de TKI-toeslag is ervoor gekozen om twee soorten projecten te subsidiëren die zich richten op toegepast/industrieel onderzoek. Voor de uitvoering van het toegepast/industrieel onderzoek wordt maximaal 50% van de subsidiabele kosten vergoed met een maximum van €300.000,-. De maximale projectomvang is €600.000,- met een looptijd van maximaal twee jaar. Daarnaast is er voor het onderwerp ‘Toepassing International Data Space in de logistiek’ een uitzondering gemaakt. Hiervoor is het mogelijk om voorstellen voor een industrieel onderzoek in te dienen met een maximale vergoeding van 50% van de subsidiabele kosten vergoed met een maximum van €500.000,-. Hiervan is de maximale projectomvang €1.000.000,- met een looptijd van maximaal 3 jaar. De call staat open tot en met de uiterste sluitingsdatum 14 augustus 2020 en alle projecten kunnen tot de deadline doorlopend ingediend worden via een e-mail naar tenders@dinalog.nl. Een template voor het indienen van het project voor de TKI-toeslag is te vinden op de site. Meer informatie over de toeslag is te vinden via https://www.dinalog.nl/wp-content/uploads/2020/03/TKI-Dinalog-2020-1st-call-for-proposals.pdf. (TKI Dinalog, 2020) (TKI Dinalog, 2020) (TKI Dinalog, 2020)

MIT-regeling voor Duurzame Dierlijke Producten
De MIT-regeling voor Duurzame Dierlijke Producten stelt subsidies beschikbaar voor kennisvouchers, haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten die MKB-ondernemers ondersteunen in het op de markt brengen van duurzame dierlijke producten en/of het verdienmodel van een veehouder verbeteren. De subsidie wordt verstrekt indien het gaat om het ontwikkelen van een nieuwe technologie, het bijdragen aan het beter vermarkten van een duurzamer dierlijk product en het bijdragen aan het verdienmodel van een veehouder. Door middel van mechanisering en robotisering kan het verdienmodel van een veehouder verbeterd worden, waardoor er gebruik gemaakt kan worden van deze subsidie.

Via de Loketwijzer wordt er bepaald bij welk loket de subsidie aangevraagd dient te worden. De aanvraagperiode van MIT-kennisvouchers en haalbaarheidsprojecten is de aanvraagperiode van 7 april tot en met 10 september 2020. Op de sluitingsdatum dient de aanvraag voor 17:00 ingediend te zijn, hiervoor is een eHerkenning niveau 1 nodig. Het project moet altijd uitgevoerd worden zoals omschreven in het projectplan en bij vertraging of essentiële wijzigingen van het project moet voorafgaand toestemming gevraagd worden aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De subsidie voor kennisvouchers is vijftig procent van subsidiabele kosten met een maximum van €3750,- per mkb-ondernemer. Bij haalbaarheidsprojecten wordt veertig procent van de subsidiabele kosten gesubsidieerd met een maximum van €20.000,- per mkb-ondernemer. Bij R&D-samenwerkingsverbanden is de subsidie vijfendertig procent van de subsidiabele kosten met maximum van €100.000,- per mkb-ondernemer. De looptijd van kennisvouchers is 4 maanden, van haalbaarheidsstudies 12 maanden en bij R&D-samenwerkingsprojecten 24 maanden.

Indien de subsidie meer dan €125.000,- bedraagt moeten de aard van het project, de inhoud van het project, de voortgang van de verrichte werkzaamheden en de verschillende soorten projectkosten die in de begroting vermeld staan vastgelegd worden. Als de subsidie minder bedraagt dan €125.000,- hoeven alleen de gegevens die aantonen dat de subsidiabele activiteiten verricht zijn vastgelegd te worden. Daarnaast moet de administratie tot 5 jaar na de vaststelling van de subsidie worden bewaard. Voor het berekenen van het subsidiebedrag worden de op basis van de begroting van de kosten die nodig zijn voor het uitvoeren van het subsidieproject bij elkaar opgeteld. Het gaat hierbij om de kosten die redelijkerwijs gemaakt moeten worden om de activiteiten in het project uit te voeren. Meer informatie over de MIT-regeling is te vinden via https://www.dinalog.nl/ondersteuning/ en https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/publicaties/2020/03/03/factsheet-mit-2020-duurzame-dierlijke-producten. Informatie over de voorwaarden waaraan voldaan moet worden zijn te vinden via https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidiespelregels/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/lopende-projecten/algemene-verplichtingen en https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidiespelregels/subsidiespelregels-ministerie/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat. (Rijksoverheid, 2020) (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2020) (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2020) (TKI DINALOG, 2020)


Provinciaal niveau:

Midden-Brabant
In lid 2 van de subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant 2016 wordt genoemd dat er subsidie mogelijk is voor robotisering. In de regio Midden-Brabant kan een subsidie worden verstrekt voor projecten die gericht zijn op het versterken van social innovation binnen de deelsectoren smart industry; smart services; leisure; logistiek; arbeidsmarkt; en circulaire economie en energietransitie. In artikel 2.6 lid 7 wordt benoemd dat een project voldoet aan de eisen om de subsidie te kunnen ontvangen als het project erop gericht is om werknemers op bedrijfsprocessen van de toekomst voor te bereiden door digitalisering en robotisering.

Voor het ontvangen van de subsidie is het van belang dat de subsidieaanvrager met minstens één partner samenwerkt die een deel van de kosten van het project draagt. Ook is het van belang dat het project zich in de start- of experimentele fase bevindt en vraag gestuurd is. Om de subsidie te verkrijgen is het van belang dat het project binnen twee jaar na de verlening van de subsidie kan worden afgerond.

De subsidiehoogte bedraagt vijftig procent van de subsidiabele kosten, tot een maximum van €50.000,-. Onder de subsidiabele kosten vallen alle tot zover noodzakelijke en adequate kosten in relatie tot het doel van de subsidie. Echter worden de kosten die meer dan drie maanden voor de aanvraag van de subsidie gemaakt zijn niet vergoed. Ook de kosten met betrekking tot de reguliere bedrijfsvoering van de subsidieaanvrager, met uitzondering van de loonkosten van niet publiekrechtige rechtspersonen, niet in aanmerking voor de subsidie. De subsidieaanvragen moeten worden ingediend van 1 mei 2020 tot en met 30 november 2020. Meer informatie over deze subsidie is te vinden op https://www.brabant.nl/actueel/regelingen/cvdr412212_13#. (gedeputeerde staten)

West-Brabant
In lid 1 van de subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant 2016 wordt genoemd dat er subsidie mogelijk is voor robotisering. In de regio West-Brabant is het mogelijk om een subsidie aan te vragen voor projecten die gericht zijn op het versterken van de innovatiekracht en verduurzaming binnen onder anderen de deelsectoren maintenance; logistiek; agrofood en biobased; vrijetijdseconomie; creatieve dienstverlening; arbeidsmarkt; en circulaire economie en energietransitie. Hieronder wordt ook specifiek in artikel 1.6 lid 8 vernoemt dat een project dat gericht is op het voorbereiden van werknemers op de bedrijfsprocessen van de toekomst door digitalisering en robotisering voldoet aan de eisen van de subsidie.

Het project waarvoor de subsidie aangevraagd wordt moet gericht zijn op het versterken van de innovatiekracht en verduurzaming en moet de subsidieaanvrager samenwerken met ten minste één andere partner. Ook is het belangrijk dat het project binnen twee jaar na de verlening van de subsidie afgerond kan worden.

De subsidiehoogte bedraagt vijftig procent van de subsidiabele kosten, tot een maximum van €24.999,-.  Onder de subsidiabele kosten vallen alle tot zover noodzakelijke en adequate kosten in relatie tot het doel van de subsidie. De loonkosten van de subsidieaanvrager of de leden van het samenwerkingsverband zijn subsidiabel tot het maximum van overige subsidiabele kosten, met uitzondering van de loonkosten van publiekrechtelijke rechtspersonen. Echter worden de kosten die meer dan drie maanden voor de aanvraag van de subsidie gemaakt zijn niet vergoed. De subsidieaanvragen moeten worden ingediend van 1 mei 2020 tot en met 30 november 2020. Meer informatie over deze subsidie is te vinden op https://www.brabant.nl/actueel/regelingen/cvdr412212_13#. (gedeputeerde staten)

Noordoost-Brabant
In lid 3 van de subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant 2016 wordt binnen de provincie Noordoost-Brabant wordt er een subsidie uitgegeven met betrekking tot projecten over de deelsectoren transitie landbouw; klimaat en energie; en voedsel en gezondheid. Een project dat in aanmerking komt voor de subsidie is gericht op het versterken van de agrifood sector, heeft een aantoonbaar regionaal effect en is vraag gestuurd.

Het is van belang dat het project economische toegevoegde waarde biedt op ten minste drie van de genoemde gebieden. Deze zijn nieuwe werkgelegenheid; behoud van werkgelegenheid; innovatieve methoden en technieken; versterking van de concurrentiepositie van het regionale bedrijfsleven; verbetering van het vestigingsklimaat; en stimulering van duurzame ontwikkeling in de regio. Daarnaast moet de subsidieaanvrager met ten minste een andere partner samen werken en moet het project een aantoonbaar regionaal effect hebben. Ook is het van belang dat het project binnen 2 jaar na verlening van de subsidie kan worden afgerond.

De subsidiehoogte bedraagt vijftig procent van de subsidiabele kosten tot een maximum van €50.000,-. Onder de subsidiabele kosten vallen alle kosten van de subsidiabele activiteit die noodzakelijk zijn om tot het doel van de subsidie te komen. De loonkosten van de subsidieaanvrager of de leden van het samenwerkingsverband zijn subsidiabel tot het maximum van overige subsidiabele kosten, met uitzondering van de loonkosten van publiekrechtelijke rechtspersonen. Echter worden de kosten die meer dan drie maanden voor de aanvraag van de subsidie gemaakt zijn niet vergoed. Daarnaast worden ook de kosten die betrekking hebben tot de reguliere bedrijfsvoering niet vergoed.  De subsidieaanvragen moeten worden ingediend van 1 mei 2020 tot en met 30 november 2020. Meer informatie over deze subsidie is te vinden op https://www.brabant.nl/actueel/regelingen/cvdr412212_13#. (gedeputeerde staten)

Er zijn momenteel geen opleidingen & cursussen omtrent Mechaniseren/Robotiseren bekend bij Vijfsterren Logistiek.

Nationaal niveau:

Evofenedex
Op de site van evofenedex zijn meerdere artikelen over robotisering te vinden. Hierbij gaat het om artikelen die gaan over wanneer robotiseren zinvol is en wat de voordelen zijn van robotisering. Daarnaast zijn er ook artikelen geschreven over wat voorwaarden zijn voor het succesvol invoeren van robotisering. Ook worden er resultaten van onderzoeksrapporten gedeeld op de website. Een artikel wat vooral interessant is om door te nemen is “Robotisering, wanneer is het zinvol?”. Dit artikel gaat in op wanneer de investering in robotisering een meerwaarde heeft voor het bedrijf en is te lezen via https://www.evofenedex.nl/kennis/actualiteiten/robotisering-wanneer-het-zinvol. Meer artikelen zijn te vinden via https://www.evofenedex.nl/zoeken?s=robotisering&n=.  (Evofenedex, 2020) (Evofenedex, 2020)

Transport & Logistiek
Op de site van Transport & Logistiek is een handvol artikelen te vinden die ingaan op robotisering in de transportwereld. Hierbij gaat het over de robotisering in distributiecentra en hoe robotisering het structurele tekort aan arbeidskrachten kan aanpakken. Een van de artikelen gaat over de voordelen en de gevolgen van digitalisering en robotisering in de magazijnen. Dit artikel is te vinden op https://www.transportlogistiek.nl/branche/bijscholing-in-digitalisering-en-robotisering-nodig/. Meer artikelen zijn te vinden op https://www.transportlogistiek.nl/?s=robotisering.  (Transport & Logistiek , 2020) (Transport & Logistiek, 2020)

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Op de site van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt het actuele nieuws met betrekking tot ondernemingen in Nederland gedeeld. Deze informatie gaat niet alleen over de sector logistiek, maar de informatie die hierop gedeeld wordt kan wel interessant zijn voor bedrijven in de logistieke sector. Het actuele nieuws van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is te vinden op https://www.rvo.nl/actueel. (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2020)


Agenda’s:

Agenda Vijfsterren Logistiek
In de agenda van Vijfsterren Logistiek komen regelmatig nieuwe events te staan. Deze events kunnen over alle onderwerpen in de logistiek gaan, waardoor het aangeraden is om deze agenda in de gaten te houden voor de nieuwste events. De agenda is te bekijken via https://vijfsterrenlogistiek.nl/category/agenda/. (Vijfsterren Logistiek, 2020)

Agenda LCB
In de agenda van Logistic Community Brabant komen regelmatig nieuwe events te staan. Deze events kunnen over alle onderwerpen in de logistiek gaan, waardoor het aangeraden is om deze agenda in de gaten te houden voor de nieuwste events. De agenda van LCB is te bekijken via https://lcb.nu/calendar/.  (LCB, 2020)

Agenda Evofenedex
Op de site van Evofenedex worden regelmatig evenementen aangekondigd. Dit kan onder andere gaan over webinars, kennisevents en collegereeksen. Daarnaast is er een webpagina waarop actualiteiten gedeeld worden. De evenementen zijn te vinden op https://www.evofenedex.nl/evenementen en de activiteiten via https://www.evofenedex.nl/kennis/actualiteiten. (Evofenedex, 2020) (Evofenedex, 2020)

Agenda TLN
Op de site van TLN worden bijeenkomsten gedeeld. De aard van deze bijeenkomsten en het onderwerp varieert. Daarnaast wordt ook het actuele nieuws met betrekking tot de logistiek en transport gedeeld. De agenda van TLN is te vinden op https://mijn.tln.nl/agenda/default.aspx en het actuele nieuws wordt gedeeld via https://www.tln.nl/actueel/.  (TLN, 2020) (TLN, 2020)

Agenda TKI Dinalog
In de agenda van TKI Dinalog komen regelmatig nieuwe events te staan. Deze events kunnen over alle onderwerpen in de logistiek gaan, waardoor het aangeraden is om deze agenda in de gaten te houden voor de nieuwste events. De agenda van TKI Dinalog is te vinden op https://www.dinalog.nl/en/agenda/.  (TKI Dinalog, 2020)