23 juni 2021: Case Closed – Fieldlab Evenementen

Terugblik:

Onderwijs in de praktijk; wat heeft deelname aan de Fieldlab Evenementen opgeleverd en wat nemen we mee naar toekomstige projecten?
De resultaten van Fieldlab Evenementen zijn onlangs gepresenteerd en aangeboden aan de Overheid. Diverse Nederlandse universiteiten, waaronder Breda University of Applied Sciences / Logistics Community Brabant hebben hier een significante bijdrage aan geleverd.
In deze bijeenkomst blikken we kort terug op de verschillende onderzoeken en resultaten van dit enorme project. Daarnaast kijken we vooral naar de valorisatie voor Onderwijs en Onderzoek in Nederland. Wat heeft het ons nu eigenlijk opgeleverd en wat kunnen wij hier in de toekomst mee? 

BUas en LCB leveren significante bijdrage aan Fieldlab Evenementen; vertrouwen in elkaar is belangrijke sleutel naar succes!
Deskundigen en studenten hebben een belangrijke rol gespeeld bij de grootschalige testevenementen. “Zonder BUas was er geen Fieldlab geweest”, zei hoofdonderzoeker Andreas Voss tijdens een afsluitende bijeenkomst die Logistics Community Brabant (LCB) samen met Breda University of Applied Sciences (BUas) hield op 23 juni jl. “Daarvoor was vertrouwen in elkaar onontbeerlijk”, aldus LCB-directeur Leo Kemps. In deze bijeenkomst werd er teruggekeken naar het onderzoek en resultaten van de Fieldlab Evenementen, maar bovenal was er aandacht voor de valorisatie van deze nieuwe kennis voor Onderwijs en Onderzoek in Nederland.

Tijdens de online sessie werd er teruggekeken op de afgelopen roerige periode. Tussen februari en mei 2021 werd bij 24 verschillende grootschalige activiteiten onderzocht welke richtlijnen het beste gevolgd kunnen worden ten tijde van een pandemie zoals COVID-19. Onder de paraplu van Fieldlab Evenementen werkte de evenementenbranche samen met vier ministeries, onderzoekers én universitair en hoger onderwijs in Nederland. Andreas Voss, hoofonderzoeker van Radboud UMC: “Het is leuk om als onderzoeker met het werkveld samen te werken en de betrokkenheid van de studenten hierbij te ervaren”. 
 
Fieldlab Evenementen is met BUas in aanraking gekomen via contacten uit het werkveld. Merit Clocquet, programmateam Fieldlab Evenementen: “Om onze recent ontwikkelde Sport Innovatie Formule inhoudelijk te verstevigen, hebben wij gepoogd denkkracht met daadkrachtsessies hier aan toe te voegen. BUas en LCB zijn hiermee aan de slag gegaan; zij hebben onderzoeksvragen vastgesteld en de uitvoering daarvan verzorgd. Binnen de Fieldlab Evenementen werd dit opgepakt binnen de bouwblokken ‘tracking & tracing’ en ‘groepsdynamiek’.  
 
Naast deze 2 bouwblokken, werden ook andere onderzoeksmethoden toegepast door verschillende kennisinstellingen en bedrijven. Want behalve BUas en LCB waren ook TU Delft, the Close App, DCM en Kinexon betrokken. De Close App, een app waar vóór aanvang, maar ook tijdens en na afloop van een evenement met een bezoeker gecommuniceerd kan worden, bleek een goede tool te zijn om bezoekers te informeren. Door alle communicatie via één kanaal te laten verlopen, ontstond er een hoge conversie van zo’n 95% en volgden bezoekers de meeste aanwijzingen naadloos op. Tijdens de evenementen zelf werd met name onderzoek gedaan door middel van video analyse en contact tracking. De combinatie van deze twee meetmethodes werkte goed omdat ongewenste situaties tijdig konden worden bijgesteld.
 
De verschillende onderzoeksresulaten en verzamelde (anonieme) data, is door TU Delft samengevat in een risicomodel. Bas Kolen, risicoanalist TU Delft: “Bij dit model is steeds gekeken naar het risico dat gelopen wordt als alternatief wanneer men thuis blijft. Actoren die hierbij gebruikt worden zijn o.a.: toegang, groepsindeling, 
aantal contacten, ventilatie en beschermingsmaatregelen”. Het risicomodel is als advies aan het OMT aangeboden, die op haar beurt de overheid adviseerde. 
Andreas Voss: “We hebben steeds gezocht naar zaken die wél kunnen. Het is dan fijn om gehoord te worden door de politiek”.  
 
Het universitair en hoger onderwijs in Nederland heeft een significante bijdrage geleverd aan de onderzoeken van Fieldlab Evenementen. Daarom werd tijdens deze bijeenkomst ook nadrukkelijk stil gestaan bij de leercurve voor de universiteiten zelf. Wat hebben zij er van geleerd en welke nieuwe kennis nemen ze mee? Leo Kemps, directeur LCB: “Dit project is exemplarisch voor hoe het altijd zou moeten. We zijn begonnen op basis van vertrouwen en niet op basis van goedgekeurd papierwerk en cijfers”.
 
Bart Ashman, managing director ClickNL: “Alle verzamelde data is een gigantische bron van informatie. Het is goed om iets te meten maar het is ook goed om het écht te weten. Op basis van deze informatie kan zoveel meer onderzocht worden, maar je ziet dat er niet alleen behoefte is aan technologische innovatie. Je dient ook stil te staan bij sociale innovatie. Betrek de burgers erbij!” “ 
 
Het slotwoord was voor Maarten van Rijn, themamanager LCB Evenementenlogistiek: “We hebben in een korte tijd onder grote maatschappelijke druk iets geweldig gepresteerd. Dat kan alleen op basis van wederzijds vertrouwen. Privaat/publieke samenwerking (PPS) zouden wij in de toekomst ook beter PS-constructies kunnen noemen: PS, we vertrouwen elkaar!”.  
 
De gehele bijeenkomst is hieronder terug te kijken.
Onderzoeksprtocollen en resultaten: https://fieldlabevenementen.nl/resultaten-fase-1/

 

Fieldlab Evenementen is een initiatief van de gehele evenementensector, van zakelijke tot publieksevenementen en van cultuur tot sport. Het programma is opgestart naar aanleiding van de gesprekken die de evenementenbranche heeft gevoerd met diverse ministeries en heeft als gezamenlijke ambitie om, binnen de kaders van veiligheid en gezondheid, verschillende elementen te toetsen die inzicht kunnen bieden om te komen tot versoepelingen.

Deze activiteit is (mede) gefinancierd met de PPS-toeslag van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vanuit CLICKNL. CLICKNL is het topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) van de Creatieve Industrie.