21 september 2021: Bijeenkomst: Kick off Digital Data Square Zuid-Nederland

Projectdoelstelling: 
We verhogen de digitaliseringsgraad van het Supply Chain werkveld in Zuid-Nederland, middels vier proeftuinen rondom de data- en digitaliseringstechnieken: AVS (Augmented reality – Virtual reality – Serious gaming), SSCC (Smart Supply Chain Contracts), robotisering en Digital Twin, waardoor de impact van de Supply Chains op het klimaat afneemt.
• Meer doen met dezelfde middelen door slimme oplossingen en toepassingen: proces- en ketenoptimalisatie;
• Realiseren van een kennisintensief Supply Chain werkveld met maatschappelijke impact: Smart Social Logistics;
• Creëren van meer toegevoegde waarde van data om het Supply Chain werkveld toekomstbestendig te maken, met een focus op zowel specialisten op het gebied van data- en digitaliseringstechnieken als het bestaand bedrijfsleven;
• Ontwikkelen van generieke tools en oplossingen voor het Supply Chain werkveld.
 
Resultaten:
Kwalitatieve outcome: 
• Verduurzaming van het Supply Chain werkveld door processen op informatie uit data te baseren. Met datatechnieken wordt een slimmere bezetting van capaciteit gerealiseerd en worden onnodige handelingen voorkomen. Reductie van CO2-uitstoot draagt bij aan klimaattransitie;
• Door afname van repeterende uitvoering stijgt de productiviteit, zelforganisatie en creativiteit. Dit draagt bij aan het opvangen van schaarste op de arbeidsmarkt;
• Frictieloos werken in de keten doordat het manueel controleren van informatie niet meer nodig is. Machtsverhoudingen in de keten worden hierdoor kleiner; 
• Versterking innovatievermogen bedrijfsleven;
• Uitbouwen van het open innovatiesysteem, met learning communities;
• Ontwikkelen van toekomstbestendige werknemers;
• Vergroten van schaalbaarheid en aanpassingsvermogen bij bedrijven. Een bedrijf kan sneller en makkelijker nieuwe medewerkers aanhaken of robots inzetten die repeterend of zwaar werk kunnen doen.
Kwantitatieve output: 
• DDSZ zorgt voor CO2-reductie door het terugdringen van wegtransport. Het gaat om een totale reductie van 3.000.000 wegkilometers en circa 2.000 ton CO2-reductie;
• Met de prognose dat er buiten de 16 cases nog 100 bedrijven aan de slag gaan met DDSZ oplossingen, dan betekent dit circa 12.500 ton CO2-reductie;
• Het realiseren van 16 bedrijfscases waar 5 tot 10 sectorbrede tools uitkomen;
• Het opstarten van 3 onderzoekstrajecten op basis van de uitkomsten van pilots;
• Het verspreiden van resultaten bij minimaal 250 andere bedrijven in de logistiek;
• Het koppelen van 50 extra leden aan LCB.
 
Projectperiode:
1 april 2021 t/m 31 december 2023.
 
Breda University of Applied Sciences, Midpoint Brabant, REWIN en Vijfsterren Logistiek vormen samen de ‘koepel’ in het DDSZ-consortium. BUas is de penvoerder. De koepel ondersteunt de bedrijfscases, zorgt ervoor dat de opgedane kennis uit de cases leidt tot generieke oplossingen en innovaties voor de sector en faciliteert dat deze actief verspreid worden. De private partners in het consortium (MKB en grote bedrijven) voeren de cases uit. DDSZ wordt uitgevoerd onder de vlag van Logistics Community Brabant (LCB). 
 

DDSZ is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OP-Zuid.

Datum bijeenkomst:
21 september 2021
14:00-19:00 uur

Locatie:
Breda University of applied sciences
Mgr. Hopmansstraat 2
4817 JS  Breda

Deze bijeenkomst was besloten en enkel toegankelijk voor deelnemers en genodigden van het programma Digital Data Square Zuid- Nederland. Ga voor meer informatie naar de website van LCB.